හතර වටෙන් ගෙදරට වෙලා කම්මැලිකමේ නම් ඉන්නේ මෙන්න මේ movies list එක අනිවාර්යයෙන්ම බලන්නකෝ

ගෙදරට වෙලා කම්මැලිකමේ නම් ඉන්නේ මෙන්න මේ movies list එක අනිවාර්යයෙන්ම බලන්නකෝ

2020 Mar 22

අපි ලෝකයක් වශයෙන් රටක් වශයෙන් මුහුණ දෙන්න වෙලා තිබෙන තත්ත්වයත් එක්ක දැන් ගේ ඇතුලට හිර වෙලා කම්මැලිකමේනේ ඉන්නේ. අපි හැමදෙනාගෙම හොඳට අපිට මොන කට්ට කාගන හරි පරිස්සම් වෙලා ගෙදරට වෙලා ඉන්න එක තමයි මේ වෙලාවේ කරන්න පුළුවන් හොඳම දේ . කම්මැලිකම යන්නත් එක්ක ගෙදරට වෙලා ඉන්න ටිකේ ඔන්න අද ගැස්ම ඔයාලා වෙනුවෙන්ම අරගන ආවා විවිධ genre වලට අයත්  movies list එකක්ම.

 

 

Drama

Her (2013)
Lost in Translation (2003)
Good Will Hunting (1997)
Forrest Gump (1994)
Cast Away (2000)
Green Mile (1999)
Eternal Sunshine of the Spotless Mind (2004)
The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Pride and Predjudice (2005)
One Flew Over the Cuckoo’s Nest (1975)
The Shawshank Redemption (1994)
The Perks of Being a Wallflower (2012)
Moonrise Kingdom (2012)
The Piano (1993)
The Pianist (2002)
The Piano Teacher (2001)
The Before (Trilogy)
Portrait of Lady on Fire (2019)
Blue Valentine (2010)
500 Days of Summer (2009)
Taxi Driver (1976)

 

 

Sci-Fi Movies

 

The Matrix 1,2 and 3(2003-2005)
Annihilation (2018)
Interstellar (2014)
Arrival (2016)
The Martian (2015)
Bicentennial Man (1999)
2001 Space Odyssey (1968)
Blade Runner (1982)
Blade Runner 2049 (2017)
Contact (1997)
A Clockwork Orange (1971)
Passengers (2016)
Lucy (2014)
The Fifth Element (1997) is
E.T. The Extra – Terrestrial (1982)
A.I Artificial Intelligence (2001)
Moon (2009)
In Time (2011)
Inception (2010)
The Truman Show (1998)
The Lobster (2015)
The Final Cut (2004)

 

 

Anime & Animation Movies

 

All movies directed by Hayao Miyazaki and Studio Ghibli
All movies directed by Satoshi Kon
All movies directed by Isao Takahata
All movies directed by Katsuhiro Otomo
Wolf Children (2012)
The Girl Who Leapt Through Time (2006)
A Silent Voice (2016)
5 Centimeters Per Second (2007)
Children Who Chase Lost Voices (2011)
The Anthem of the Heart (2015)
I Want to Eat Your Pancreas (2018)
A Letter to Momo (2011)
Wall.E (2008)
Toy Story (1,2,3 and 4)
Shrek
The Red Turtle (2016)
The Prophet (2014)
Ace Age
The Garden of Words (2013)
Your Name (2016)
Isle of Dogs (2018)
Fantastic Mr. Fox (2009)

 

 

Gangster Movies


The Godfather (1,2 and 3)
Once Upon a Time in America (1984)
Scarface (1983)
Donnie Brasco (1997)
Casino (1995)
Miller’s Crossing (1990)
A Bronx Tale (1993)
American Gangster (2007)
Mean Streets (1973)
Carlito’s Way (1993)
The Departed (2006)
Pulp Fiction (1994)
Road to Perdition (2002)
The Untouchables (1987)
Snatch (2000)
Eastern Promises (2007)
The Irishman (2018)
Goodfellas (1990)
Public Enemy (2009)
Gotti (1996)
Gotti (2018)

 

 

War Movies

Atonement (2007)
Saving Private Ryan (1998)
Full metal jacket (1987)
Hacksaw ridge (2016)
Valkyrie (2008)
War Horse (2011)
Enemy at the gates (2001)
The Thin Red Line (1998)
The English patient (1996)
Downfall (2004)

 

 

Western Movies

The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Once Upon a Time in the West (1968)
The Ballad of Buster Scruggs (2018)
Dances with Wolves (1990)
Butch Cassidy and the Sundance Kid (1969)
The Searchers (1956)
The Man Who Shot Liberty Valance (1962)
The Assassination of Jesse James by the Cowered Robert Ford (2007)
The Wild Punch (1969)
Ned Kelly (2003)
Django Unchained (2012)

 

 

Time Travel Movies

Back to the future 1, 2 and 3 (1985-1989)
12 Monkeys (1995)
Looper (2012)
Predestination (2014)
About Time (2013)
The Lake House (2006)
The Jacket (2005)
The Time Traveler’s Wife (2009)
The Butterfly Effect (2004)
Groundhog Day (1993)
Midnight in Paris (2011)

 

 

Zombies and Post-Apocalyptic Movies:

The Road (2009)
The Book of Eli (2010)
I’m Legend (2007)
28 Days Later (2002)
28 Weeks Later (2007)
Mad Max (all parts)
World War Z (2013)
After Earth (2013)
Shaun of the Dead (2004)
Snowpiercer (2013)
Escape from New York (1981)
Escape from L.A (1996)
Children of Men (2006)
Blindness (2008)
Resident Evil (all parts)
The Quiet Earth (1985)
Seeking a Friend for the End of the World (2012)
The Mist (2007)
Down of the Dead (2004)
A Boy and his Dog (1975)
Zombieland (2009)
Zombieland: Double tap (2019)

 

 

Outside of Hollywood Movies

Image Source: https://www.ladbible.com
The Lives of Others (2006)
Never Look Back (2018)
The Secret in Their Eyes (2009)
Wild Tales (2014)
City of God (2002)
Cinema Paradiso (1988)
Malena (2000)
8-8-1/2 (1963)
Y Tu Mama Tambien (2001)
The 400 Blows (1959)
Incendies (2010)
Son of Soul (2015)
The Sea Inside (2004)
Hunt (2012)
Ida (2013)
Cold War (2018)
In a Better World (2010)
Hero (2002)
In the Mood for Love (2000)
Yi Yi (2000)
Train to Busan (2016)
Short Film about Love (1988)
El Sur(1983)
The Spirit of the Beehive (1973)
Wild Strawberries (1957)
Life is Beautiful (1997)
Oldboy (2003)
The last Emperor (1987)
It’s Hard to Be Human (Trilogy)
Songs from Second Floor (2001)
You, The Living (2007)
A Pigeon Sat on a Branch Reflecting on Existence (2014)
Underground (1995)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here