කට ගැස්ම ගෙදරදීම King Coconut Wine හදමු

ගෙදරදීම King Coconut Wine හදමු

2020 Jan 22

 

අමුද්‍රව්‍ය

තැඹිලි වතුර                                   1 බෝතලයක් (750 ML)
සීනි                                                             250 g
යීස්ට්                                                               5 g
කරාබු නැටි                                                      10
එනසාල්                                                           5
සාදික්කා (සිහින්ව කපාගත්)                          මේසහැඳි 1

 

 

සාදාගන්නා ආකාරය

1.තැඹිලි වතුර ගෙන භාජනයකට වත් කරන්න.

2. යීස්ට් සහ සීනි එකතු කරන්න, එය හොඳින් දිය කරන්න . ඉන්පසු තැඹිලි වතුර මිශ්‍රණය හොඳින් පෙරා බෝතලයකට වත් කරන්න.

3. කරාබු නැටි, එනසාල් සහ සිහින්ව කපාගත් සාදික්කා එයට එකතු කරන්න.

4. බෝතලය මත පියන තබන්න (තද නොකරන්න)ඉන්පසු සිසිල් වියළි ස්ථානයක ගබඩා කරන්න.

5. සති දෙකකට පසු මිශ්‍රණය නැවතත් පෙරා පැසවීම සඳහා තබන්න.

6. මාසයකට පසු නැවත පෙරාගන්න.

7. සති 12 කට පසු ඔබට පුළුවන් King Coconut Wine එකක රස බලන්න.

 

 

සැ.යු :-සාදා ගැනීමට ගතවන කාලය විනාඩි 30 යි.
සති හතරක කාලයක් තිබෙන්නට හරින්න.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here