කට ගැස්ම Mango Curry Recipes

Mango Curry Recipes

2020 Jan 14

රසනහර පිනායන අඹ කරියක් හදාගන්නේ මෙහෙමයි..

අවශ්‍ය දුව්‍ය 

අඹ
ලුණු -තේ හැදි 1
මිරිස් කුඩු – තේ හැදි 1
කරි පවුඩර් – තේ හැදි 1
මහදුරු – තේ හැදි 1
අබ -තේ හැදි 1/4
කරපිංචා හා රම්පේ කොළ
මිරිස් කුඩු – තේ හැදි 1/2
සීනි -තේ හැදි 1 1/2
තෙල් – තේ හැදි 1 1/2
පොල් කිරි – තේ හැදි 1 1/2
අමු මිරිස් – 1
ලූණු – 1

සාදාගන්නා ආකාරය 

1.අඹ සෝදා පිරිසිදු කර කපා විනාඩි 15-20ක් වතුරේ පොඟවා ගන්න.
2.ඉන්පසු වතුර පෙරා එයට මිරිස් කුඩු (1 තේ හැදි), ලුණු සහ කරපිංචා එකතු කරන්න.
3.තෙල් රත් කර ළූණු, මහදුරු , අබ , කරපිංචා සහ රම්පේ කොළ සහ ඉතිරි මිරිස් කුඩු එක් කරන්න.
4.එයට අඹ, අමු මිරිස්, පොල් කිරි සහ සීනි එකතු කරන්න.
5.මිනිත්තු 15-20 ක් අඩු ගින්නෙන් පිසගන්න.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here