කට ගැස්ම කාෂි හල්වා …

කාෂි හල්වා …

2023 Jan 14

 

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය ….

අළු පුහුල් කෝප්ප 2 1/2ක්
සීනි කෝප්ප 1 1/2ක්
එනසාල් කුඩු තේ හැඳි 1ක්
කජු
වියළි මිදි
ගිතෙල් මේස හැඳි 2ක්
ආහාර වර්ණක 1/8ක් (කහ වර්ණය )

සාදා ගන්නා ආකාරය ….

අළු පුහුල් ගෙන ග්‍රේට් කර පොඟවා ගන්න.
භාජනයක් ගෙන ලිපේ තබා එයට ග්‍රේට් කර ගත් පුහුල් එක්කර එයට සීනි එක්කර ගන්න.
මිශ්‍රණය හොඳින් හැඳි ගා එයට එනසාල් හා ආහාර වර්ණක එක්කර ගන්න.
නැවත භාජනයක් ගෙන එයට ගිතෙල් එක්කර එයට කජු හා වියළි මිදි එක්කරන්න.
කජු හා වියළි මිදි , පුහුල් මිශ්‍රණයට එක්කර ගන්න.
දැන් ඔබට පුළුවන් රසම රස කාෂි හල්වා රස විදින්න.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here