කට ගැස්ම බ්ලුබෙරි කොක්ටේල් …

බ්ලුබෙරි කොක්ටේල් …

2023 Jan 24

https://www.youtube.com/shorts/SSp_Uv6R-Dk

 

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය ….

බ්ලුබෙරි 6ක්
සුදු සීනි තේ හැඳි 2ක්
අයිස් කැට 4ක්
බ්ලුබෙරි රසැති වොඩ්කා 50 ml
සෝඩා

සාදා ගන්නා ආකාරය …

වීදුරුවක් ගෙන එයට බ්ලුබෙරි 4ක් එක්කර ගන්න.
එයට සුදු සීනි එකතු කර මිශ්‍ර කර ගන්න.
ඉන්පසු එයට අයිස් කැට සහ වොඩ්කා එක්කර ගන්න.
දැන් එම මිශ්‍රණයට සෝඩා එක්කර හොඳින් මිශ්‍ර කරන්න.
දැන් ඔබට පුළුවන් රසවත් බ්ලුබෙරි කොක්ටේල් එහෙක රස විඳින්න.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here