කට ගැස්ම Cosmotini Cocktails with Valerie …

Cosmotini Cocktails with Valerie …

2023 Jan 24

 

https://www.youtube.com/shorts/-xV4oG5JLJo

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය ….

වොඩ්කා 60 ml ක්
elderflower liqueur සිරප් 25 mlක්
ක්රැන්බෙරි යුෂ 50 ml ක්
අයිස් කැට 4ක්
චෙරි ගෙඩි 2ක්

සාදා ගන්නා ආකාරය …

වීදුරුවක් ගෙන එයට වොඩ්කා එක්කර ගන්න.
එයට elderflower liqueur සිරප් එකතු කරන්න.
ඉන්පසු එයට ක්රැන්බෙරි යුෂ හා අයිස් කැට එක්කර හොඳින් මිශ්‍ර කරන්න.
දැන් ඔබට පුළුවන් රසවත් කොස්මොටිනි කොක්ටේල් එකක රස විඳින්න.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here