කට ගැස්ම කිරිබත් I Cooking with Aunty D …

කිරිබත් I Cooking with Aunty D …

2023 Sep 5

 

අමුද්‍රව්‍ය :

අමු හාල් කෝප්ප 2

වතුර කෝප්ප 2

Serà පොල් කිරි කෝප්ප 1 ½

Serà ලුණු කුඩු මේස හැඳි 1 ½

සාදන ක්‍රමය:

සෝදාගත් සුදු සහල් කෝප්ප 2 ට වතුර කෝප්ප 2 ක් එකතු කර භාජනයකට දමන්න.

ලිප දල්වා, භාජනය පියනකින් වසා එය පිසෙන්නට ඉඩ හරින්න.

වැඩි වතුර ප්‍රමාණයක් හිදුණ පසු හාල් අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට තැම්බී ඇතිදැයි බලන්න. අවශ්‍ය නම් ලිපේ ගින්දර අඩු කර හාල් අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට වඩා තැම්බීම වළක්වා ගන්න.

නැවත පියන වසා එය හොඳින් පිසෙන්නට හරින්න.

බත බඳුනේ අඩියට නොඇලීමට හොඳින් කළවම් කරන්න.

අවසානයේ, ලිප වසා Serà පොල් කිරි සහ Serà ලුණු එකතු කරන්න

සියල්ල හොඳින් කළවම් කර රස විඳින්න!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here