ගැස්ම video Story Equipment’s නැතුව ගෙදරදීම කරගන්න පුළුවන් Leg Workouts‍…

Equipment’s නැතුව ගෙදරදීම කරගන්න පුළුවන් Leg Workouts‍…

2020 Dec 23

මේ විඩියෝ එකෙන් අද අපි ඔයාලට කියලා දෙන්නේ Fat එක ඉක්මනින් burn කරන්න පුළුවන් Leg Workouts කරන විදිය ගැනයි. ඔයාට ලේසියෙන්ම කිසිම equipment එකක් නැතිව මේ Workouts ගෙදරදීම කරගන්න හැකියාව තිබෙනවා.

 

මේ Vimukthi Abeynayake – (Certified Under The Muay Thai Academy of America and The Muay Thai Association of Sri Lanka )

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here