ගැස්ම video Story කඩවසම් තරුණ ඔබට ගෙදරදීම කරගන්න පුළුවන් Eye Treatment එකක්…

කඩවසම් තරුණ ඔබට ගෙදරදීම කරගන්න පුළුවන් Eye Treatment එකක්…

2021 Mar 31

 

තරුණයොත් මේ වෙනකොට තමන්ගේ භාහිර රෑපය ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න පටන් අරන් තියෙන්නේ. අන්න ඒ නිසාම අපි හිතුවා කඩවසම් තරුණයන්ට නිවසේදීම කරගන්න පුළුවන් Eye Treatment එකක් ගැන කියලා දෙන්න.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here