ගැස්ම video Story ඇඟේ Muscles Tone කරගන්න Back Workouts…

ඇඟේ Muscles Tone කරගන්න Back Workouts…

2021 Feb 3

ඇඟේ Muscles Tone කරගන්න එහෙම නැත්තම් Muscles build කරගන්න ගෙදරදීම කරගන්න පුළුවන් Back Workouts ගැන තමයි අද අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට කියලා දෙන්නේ..

මේ Vimukthi Abeynayake – (Certified Under The Muay Thai Academy of America and The Muay Thai Association of Sri Lanka )

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here