කට ගැස්ම රාජ අල කරිය …

රාජ අල කරිය …

2022 Mar 8

 

 

 

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය …

දම් පාට අල (රාජ අල) 500g
සුදුළූණු 2
ලොකු ලූණු
අමු මිරිස් කරල් 2
කරපිංචා රම්පේ
උළුහාල් තේ හැඳි 01
කහ තේ හැඳි 1/2
කරි පවුඩර් තේ හැඳි 01
මිරිස් කුඩු තේ හැඳි 01
ලුණු තේ හැඳි 01
මැගී පිටිකළ පොල් කිරි කෝප්ප 2 (දියට)
මැගී පිටිකළ පොල් කිරි කෝප්ප 1 (උකුවට)
තෙම්පරාදු කරගත් ලොකු ළුණු ගෙඩි 1 (කුඩා)
තෙම්පරාදු කරගත් වියළි මිරිස් කරල් 1 (කුඩා)
තෙම්පරාදු කරගත් සුදුළූණු කරාබුනැටි 2 ක්
තෙම්පරාදු කරගත් කරපිංචා

සාදා ගන්නා ආකාරය …

කපා ගත් රාජ අල භාජනයකට දමා ගන්න.
ලොකු ලූණු හා සුදුළූණු එක්කර ගන්න.
අමු මිරිස් කරල් 2ක් සිහින්ව කපා එක්කර ගන්න.
කරපිංචා + රම්පේ එක්කර ගන්න.
උළුහාල් තේ හැඳි 1ක් එක්කර ගන්න.
අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට කහ,කරි පවුඩර්,මිරිස් කුඩු එක්කර ගන්න.
ලුණු තේ හැඳි 1 එක්කර ගන්න.
මැගී පිටිකළ පොල් කිරි කෝප්ප 2ක් දියට එක්කර තැම්බෙන්නට හරින්න.
මැගී පිටිකළ පොල් කිරි කෝප්ප 1ක් උකුවට එක්කර හොඳින් පිසගන්න.
ලොකු ලූණු + වියළි මිරිස් + සුදුළූණු + කරපිංචා තෙම්පරාදු කරගන්න.
තෙම්පරාදුව ව්‍යංජනයට එක්කර ගන්න.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here