කට ගැස්ම පල්ගෝවා …

පල්ගෝවා …

2023 Jan 10

 

 

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය ….

ගිතෙල් කෝප්ප 1 ක්
පිටි කෝප්ප 2 ක්
සීනි කෝප්ප 1ක්
කරදමුංගු 3ක්

සාදා ගන්නා ආකාරය ….

ගිතෙල් කෝප්ප 1ක් පාන් පිටි කෝප්ප 2ක් සමග හොඳින් මිශ්‍ර කර අඩු ගින්දරේ පිසගන්න.
සීනි කෝප්ප 1ක් කරදමුංගු සමග බ්ලෙන්ඩ් කර ගන්න.
බ්ලෙන්ඩ් කරගත් මිශ්‍රණය පිටි මෝලියට එකතු කර ගන්න.
එය හොඳින් මිශ්‍ර කර ට්‍රේ එකකට ඇසුරුම් කර ගන්න.
ඉන්පසු විනාඩි 30ක් ශීතකරණයේ තබන්න.
ශීතකරණයේ තබා අර ගත් පල්ගෝවා කොටු හැඩයේ කෑලි වලට කපා රස විදින්න.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here