කට ගැස්ම පොලොස් කරිය …

පොලොස් කරිය …

2022 Feb 25

 

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය ….

පොලොස් ගෙඩියක්
ලොකු ලූණු 1ක්
අමු මිරිස් කරල් 2ක්
කුරුඳු
එනසාල්
උළුහාල් තේ හැඳි 1/2
ලුණු තේ හැඳි 1 1/2
මිරිස් කුඩු තේ හැඳි 2 1/2
කරපිංචා + රම්පේ
ගොරකා 3ක්
පොල් කිරි කෝප්ප 2 (පළමු වරට)
පොල් කිරි කෝප්ප 2 1/2 (දෙවන වර)

සාදා ගන්නා ආකාරය ….

පොලොස් ගෙඩියක් ගෙන කැලි වලට කපා ගන්න.
ලොකු ළුණු ගෙඩියක් හා අමු මිරිස් කරල් 2ක් එක් කර ගන්න.
කුරුඳු , එනසාල් හා උළුහාල් එක්කර ගන්න.
ලුණු තේ හැඳි 1 1/2ක් හා මිරිස් කුඩු තේ හැඳි 2 1/2 ක් එයට එක් කර ගන්න.
රම්පේ +කරපිංචා + ගොරකා කැබලි 2ක් එක්කර ගන්න.
එයට පොල් කිරි කෝප්ප 2ක් එක්කර තැම්බෙන්නට හරින්න.
නැවත පොල් කිරි කෝප්ප 2 1/2ක් එක්කර හොඳින් පිසගන්න.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here