කට ගැස්ම දූරියන් කේක් | Durian Cake…

දූරියන් කේක් | Durian Cake…

2022 Aug 16

https://www.youtube.com/shorts/A85lTlUuPuo
අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය …

ඇට ඉවත්කර ගත් දූරියන් ගෙඩියක්
මාගරින් 125g
සීනි 125g
බිත්තර 2ක්
දූරියන් කෝප්ප 1 1/2ක්
වැනිලා තේ හැඳි 2ක්
පිටි 125g
බේකින් සෝඩා තේ හැඳි 1/2ක්

සාදාගන්නා ආකාරය …

දූරියන් ගෙඩියක් ගෙන ඇට ඉවත් කර ගන්න.
දැන් භාජනයක් ගෙන මාගරින් හා සීනි එක්කර මිශ්‍ර කර ගන්න.
එයට බිත්තර එක්කර හොඳින් මිශ්‍ර කරන්න.
දැන් එම මිශ්‍රණයට දූරියන් මිශ්‍රණය එකතු කර ගන්න.
එයට වැනිලා එක්කර හොඳින් මිශ්‍ර කරන්න.
දැන් එයට පිටි හා බේකින් සෝඩා එකතු කරන්න.
නැවතත් හොඳින් මිශ්‍ර කරන්න.
දැන් එම කේක් මිශ්‍රණය භාජනයකට දමා විනාඩි 35ත් 40ත් අතර කාලයක් සෙල්ෂියස් අංශක 150 ක උෂ්ණත්වය යටතේ බේක් කරගන්න.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here