කට ගැස්ම දූරියන් අයිස්ක්‍රීම් | Duriyan Ice Cream …

දූරියන් අයිස්ක්‍රීම් | Duriyan Ice Cream …

2022 Aug 16

https://www.youtube.com/shorts/fuLm3FV8Xes

 

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය…

වැනිලා අයිස්ක්‍රීම් කෝප්ප 2ක්
දූරියන් කෝප්ප 1ක්
වැනිලා තේ හැඳි 1ක්
චොකලට් චිප්ස් කෝප්ප ¼ ක්

සාදාගන්නා ආකාරය…

හොඳින් වැසිය හැකි භාජනයකට වැනිලා අයිස්ක්‍රීම් සහ දූරියන් එකතුකරගන්න.

එම මිශ්‍රණයට වැනිලා සහ චොක්ලට් චිප්ස් එකතු කර කලවම් කරන්න.

දැන් භාජනය හොඳින් වසා ආහාරයට සුදානම් වෙන තෙක් ශීතකරණයේ තබන්න.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here