කට ගැස්ම රඹුටන් ජෑම්| Rambutan Jam …

රඹුටන් ජෑම්| Rambutan Jam …

2022 Aug 16

https://www.youtube.com/shorts/DQwzDWvzqBY

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය …

රඹුටන් (බීජ රහිත) කෝප්ප 2 යි
සීනි කෝප්ප ½යි
Red Food Coloring බිංදු 1යි

සාදාගන්නා ආකාරය …

ඇට ඉවත් කරගත් රඹුටන් මදය බ්ලෙන්ඩරය භාවිතයෙන් මිශ්‍ර කරගන්න.

එම මිශ්‍රණය පෑන් එකකට දමා සීනි මිශ්‍ර කර කැරමලයිස් කරගන්න.

මිශ්‍රණයට Red Food Colouring බිංදුවක් එකතුකරගන්න.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here