කට ගැස්ම

කට ගැස්ම

Devilled Fish | ඩෙවල් කරන ලද මාලු …

https://www.youtube.com/shorts/8NR7LbWhNME අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය ... තලපත් 450 g ගම්මිරිස් තේ හැඳි 1ක් ලුණු තේ හැඳි 1ක් විනාකිරි තේ හැඳි 1/2ක් දෙහි යුෂ මිනිත්තු 20 ක් Marinate කරන්න ඉරිඟු පිටි කෝප්ප 1/8ක් තිරිඟු පිටි කෝප්ප...
video

Fish කට්ලට් …

https://www.youtube.com/shorts/HiN1F0jq3cI
View Recipes Article

Fish කට්ලට් …

  https://www.youtube.com/shorts/HiN1F0jq3cI   අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය .... අමු මිරිස් කරල් 6 ක් සුදුළූණු බික් 8 ක් කරපිංචා ලොකු ළූණු ගෙඩි 1ක් අල 300g තැම්බූ ටූනා 250g තැම්බූ තලපත් 250g ගම්මිරිස් තේ හැඳි 1 ½ ක් කෑලි මිරිස්...

සැමන් සලාදය …

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයේ ලොකු ළූණු ගෙඩි 2ක් අමු මිරිස් කරල් 3ක් ගම්මිරිස් තේ හැඳි 1/2ක් ලුණු තේ හැඳි 3/4ක් දෙහි යුෂ සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයේ තක්කාලි ගෙඩි 2ක් සැමන් ටින් 1ක් සාදා ගන්නා...

සැමන් තෙම්පරාදුව …

https://www.youtube.com/watch?v=J1qWRsrtrDM අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය  තෙල් මේස හැඳි 2ක් සුදුළූණු බික් 3ක් අමු මිරිස් කරල් 4ක් කරපිංචා/රම්පේ ලොකු ළූණු ගෙඩි 2ක් (සාමාන්‍ය) කහ තේ හැඳි 1/3ක් තක්කාලි ගෙඩි 2ක් (සාමාන්‍ය) සැමන් 425 g ක් ලුණු තේ...

පරිප්පු කරිය …

https://youtu.be/uTc9R0BXxrg     අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය ... තෙල් මේස හැඳි 1 සුදුළූණු බික් 3ක් වියළි මිරිස් කරල් 3ක් ලොකු ළූණු 1 (සාමාන්‍ය) කරපිංචා + රම්පේ අබ තේ හැඳි 1/2ක් ලුණු තේ හැඳි 1/2ක් උම්බලකඩ තේ හැඳි...

මෑ කරල් සමග කොස් ඇට කරිය …

https://www.youtube.com/watch?v=5qI7t21vhhQ   අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය ... තෙල් තේ හැඳි 1 1/2ක් සුදුළූණු බික් 3ක් සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයේ ලොකු ළුෑණු ගෙඩි 1ක් රම්පේ කරපිංචා කහ කුඩු තේ හැඳි 1/2ක් කෑලි මිරිස් තේ හැඳි 1ක් කොස් ඇට...

රාජ අල කරිය …

  https://www.youtube.com/watch?v=fc0dMXXgvVI     අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය ... දම් පාට අල (රාජ අල) 500g සුදුළූණු 2 ලොකු ලූණු අමු මිරිස් කරල් 2 කරපිංචා රම්පේ උළුහාල් තේ හැඳි 01 කහ තේ හැඳි 1/2 කරි පවුඩර් තේ හැඳි 01 මිරිස්...

පොලොස් කරිය …

https://www.youtube.com/watch?v=RfLN7SM2XtI   අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය .... පොලොස් ගෙඩියක් ලොකු ලූණු 1ක් අමු මිරිස් කරල් 2ක් කුරුඳු එනසාල් උළුහාල් තේ හැඳි 1/2 ලුණු තේ හැඳි 1 1/2 මිරිස් කුඩු තේ හැඳි 2 1/2 කරපිංචා + රම්පේ ගොරකා 3ක් පොල්...

කැරට් සහ අර්තාපල් සමඟ චිකන් ස්ටූ …

https://www.youtube.com/watch?v=PD9rLyJG7EI     අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය ... තෙල් මේස හැඳි 1ක් එනසාල් 3ක් කුරුඳු සූදුරු + උළුහාල් තේ හැඳි 1/2 සුදුළූණු බික් 3ක් ලොකු ළූණු 1ක් කරපිංචා + රම්පේ කහ තේ හැඳි 1/2 කටු රහිත කුකුල් මස්...

ගෙදරදීම King Coconut Wine හදමු

  අමුද්‍රව්‍ය තැඹිලි වතුර                                   1...

Mango Curry Recipes

රසනහර පිනායන අඹ කරියක් හදාගන්නේ මෙහෙමයි.. අවශ්‍ය දුව්‍ය  අඹ ලුණු -තේ හැදි 1 මිරිස් කුඩු - තේ හැදි 1 කරි පවුඩර් - තේ හැදි...